STYPENDIA 2018/2019

SZANOWNI STUDENCI !

STYPENDIA BĘDĄ WYPŁACANE PO 25 DNIU KAŻDEGO MIESIĄCA

W sprawach stypendiów, zwłaszcza wykazu dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o stypendium socjalne proszę o kontakt telefoniczny pod numerem tel.: 32 264 74 75, wew. 15, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

WNIOSKI ZBIERAJĄ ORAZ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ W CZASIE DYŻURÓW W POKOJU NR 6:
mgr AGNIESZKA BANASIKOWSKA - DZIEKAN WYDZIAŁU SPOŁECZNO-MEDYCZNEGO
mgr KAROL MAZUR - KIEROWNIK DS PROJEKTÓW I WSPÓŁPRACY

DYŻURY W KWIETNIU:

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

GODZ. 8:00 - 16:00

SOBOTY

GODZ. 8:00 - 13:00

 

 Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej dla studentów (stypendium socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium dla niepełnosprawnych, zapomoga), chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. 

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW MOŻNA SKŁADAĆ PO ROKU STUDIOWANIA (PO DWÓCH SEMESTRACH), CZYLI ZA CAŁY BIEŻĄCY ROK AKADEMICKI. WNIOSKI BĘDĄ ZBIERANE TYLKO OD 24 WRZEŚNIA DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA 2018!

WNIOSKI NA STYPENDIUM SOCJALNE, NA STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ZAPOMOGĘ MOŻNA SKŁADAĆ CAŁY ROK AKAD., ALE  ŻEBY MIEĆ PRZYZNANE OD PAŹDZIERNIKA NALEŻY JE SKŁADAĆ OD 24 WRZEŚNIA DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA. WNIOSKI ZŁOŻONE PÓŹNIEJ BĘDĄ ROZPATRYWANE I PRZYZNANE JUŻ OD MIESIĄCA W KTÓRYM ZOSTAŁY ZŁOŻONE, TZN. JEŚLI WNIOSEK WPŁYNIE DO 10 DNIA MIESIĄCA TO STYPENDIUM BĘDZIE PRZYZNANE ZA DANY MIESIĄC, JEŚLI PO 10 DNIU MIESIĄCA, TO ZOSTANIE PRZYZNANE OD MIESIĄCA NASTĘPNEGO, NP: wniosek złożony do 10 grudnia - stypendium od grudnia, wniosek złożony 11 grudnia - stypendium od stycznia.

 

DO WNIOSKÓW NALEŻY OBOWIĄZKOWO DOŁĄCZYĆ PODPISANE OŚWIADCZENIE RODO

Świadczenia pomocy materialnej:
 • stypendium socjalne,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendium specjalne dla niepełnosprawnych,
 • zapomoga
Nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia;
Przysługują, nie dłużej niż przez 3 lata, studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli kontynuuje kształcenie w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego.

 Adresaci pomocy materialnej dla studentów:

Prawo do pomocy materialnej przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcącym się na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 • Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.
  Student ubiegający się o przyznanie świadczenia jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczenia pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.
 • Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej dla studentów, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.
  Zgodnie z tym przepisem pomoc materialna nie przysługuje studentom, którzy ukończyli już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym albo studentom, którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuują naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia.
  Student otrzymujący świadczenie pomocy materialnej jest obowiązany niezwłocznie powiadomić uczelnię o ukończeniu studiów na innym kierunku studiów mającym wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej.

Rodzaje świadczeń pomocy materialnej dla studentów

W ramach systemu pomocy materialnej student może ubiegać się o świadczenia w formie:

 • stypendium socjalnego;
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów;
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;
 • zapomogi.

Student kształcący się na kilku kierunkach studiów równocześnie może otrzymywać świadczenie danego rodzaju wyłącznie na jednym kierunku studiów, według własnego wyboru. Natomiast poszczególne (różne) rodzaje stypendiów oraz zapomogę student może otrzymywać łącznie (także stypendium rektora dla najlepszych studentów łącznie ze stypendium ministra za wybitne osiągnięcia), o ile spełnia kryteria określone dla każdego ze świadczeń.Otrzymanie powyższych świadczeń nie wyklucza również prawa studenta do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzącego ze środków własnych uczelni oraz środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Warunki ubiegania się o świadczenia

Stypendium socjalne

Może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na osobę w jego rodzinie nie przekracza progu dochodu maksymalnie 950 zł (netto) miesięcznie na osobę w rodzinie.

Do wniosku o stypendium socjalne dołącza się zaświadczenia io dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta i jego rodziny oraz oświadczenie o samodzielności finansowej (w przypadku studentów posiadających już swoją rodzinę) oraz oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innym kierunku oraz o nieukończeniu innych studiów.

Samodzielnośc finansowa:

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiągniętych przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt. 3):

 1. W przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
  1. ukończył 26. rok życia,
  2. pozostaje w związku małżeńskim,
  3. ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt 2
 2. jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
  1. posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
  2. posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
  3. jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art.5 ust.1 i kwoty określonej w art.6 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz.1456, z późń. zm)
  4. nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

Stypendium socjalne może zostać zwiększone znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej studentowi studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki (również z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu (orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z tym orzeczeniem).Stypendium to przyznawane jest niezależnie od dochodu studenta.
Do wniosku o stypendium specjalne dla niepełnopsrawnych należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności oraz oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innym kierunku oraz o nieukończeniu innych studiów.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Może otrzymać student po ukończeniu pierwszego roku studiów, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią arytmetyczną ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

  O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student pierwszego roku studiów:
 • pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przyjęty na te studia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów, drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria (tj. uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym) na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.

Do wniosku o stypendium Rektora dla najlepszych studentów należy dołączyć oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innym kierunku oraz o nieukończniu innych studiów.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Może otrzymać student posiadający wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Zapomogę

Może otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym – w takim przypadku można ubiegać się o stypendium socjalne. Zdarzeniem losowym może być np. śmierć lub ciężka choroba członka rodziny, klęski żywiołowe (np. pożar, powódź) i inne zdarzenia losowe, na skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania świadczeń.

  • REGULAMIN STYPENDIALNY
  • ZASADY USTALANIA DOCHODU

Okres przyznawania świadczeń.
   • Stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane są na rok akademicki, a stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki.
   • Stypendia przyznawane w uczelni student może otrzymywać w danym roku akademickim przez okres do dziewięciu miesięcy, a gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr – do pięciu miesięcy.
   • Stypendia wypłacane są co miesiąc, z wyjątkiem stypendium ministra za wybitne osiągnięcia wypłacanego jednorazowo. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym i można ją otrzymać dwa razy w roku akademickim.
   • Stypendia i zapomogi student może otrzymywać przez okres studiów pierwszego i drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, z tym że stypendium ministra za wybitne osiągnięcia student może otrzymać dopiero po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Zasada ta nie dotyczy studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia, którzy rozpoczęli je w terminie roku kalendarzowego od daty ukończenia studiów pierwszego stopnia. Studenci ci mogą ubiegać się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia także na pierwszym roku studiów drugiego stopnia według osiągnięć uzyskanych na studiach pierwszego stopnia.

Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia w związku z ukończeniem innego kierunku studiów.

Dokumenty do pobrania:
 OPINIA STUDENTÓW WSPS