ZAPYTANIE OFERTOWE - Opiekuna praktyk zawodowych w podmiotach leczniczych

 image002

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W związku ze zmianą w zapytaniu ofertowym numer 03/2018/POWER 5.3 z dn. 1 marzec 2018 r. dokonaną w dn. 13 marzec 2018 r., dotyczącą dopuszczenia ofert częściowych w przedmiocie zamówienia, okres rekrutacji na stanowisko opiekuna praktyk w podmiotach leczniczych, został wydłużony do dn. 21 marca 2018 r. do godz.: 16:00. Otwarcie ofert nastąpi 22 marca 2018 r. o godz.: 12:00, a ogłoszenie wyników zostanie podane do wiadomości 23 maraca 2018 r. na stronie internetowej uczelni oraz na tablicy ogłoszeń uczelni. Załączamy nowy formularz oferty - załącznik nr 1 i poprawione zapytanie ofertowe.

Załącznik A – wzór minimalnego zapytania ofertowego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na  pełnienie funkcji opiekuna  praktyk zawodowych w podmiotach leczniczych dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Pielęgniarstwo I stopnia Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, biorących udział w projekcie pt. „Poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo drogą do zwiększenia liczby absolwentów” w ramach Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Nr postępowania: 03/2018/POWER 5.3  data: 01.03.2018r.

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej

 1. Kościelna 6

41-303 Dąbrowa Górnicza

           

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych, przewidzianych standardem kształcenia, dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Pielęgniarstwo I stopnia, będących uczestnikami Projektu nr POWR.05.03.00-0049/17  pn. „Poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo drogą do zwiększenia ilości absolwentów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, okres realizacji zamówienia - do 31.12.2020r.

Zamówienie częściowe na rok 2018 - przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Pielęgniarstwo I stopnia, będących uczestnikami Projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo drogą do zwiększenia ilości absolwentów” w zakresie:

 1. Praktyki zawodowe realizowane u Partnera Projektu: Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza w dziedzinach pielęgniarskich:
 2. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
 3. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
 4. Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
 5. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
 6. Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
 7. Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
 8. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
 9. Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych
 10. Praktyki zawodowe realizowane u Partnera Projektu: Centrum Medyczne SANTE CLINIC Sp. z o.o. Sp. k. Al. Wolności 6, 41-219 Sosnowiec w dziedzinie:
 1. Podstawowa opieka zdrowotna

III. Praktyki zawodowe realizowane w podmiotach leczniczych, z którymi Uczelnia posiada podpisane umowy o współpracy w zakresie realizacji praktyki zawodowej w dziedzinie:

 1. Opieka paliatywna

 

Podmioty lecznicze:

 • Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 40, 41-250 Czeladź – Szpital w Będzinie
 • Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. św. Brata Alberta ul. Górnicza 30,

 43-600 Jaworzno

 • Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis ul. Ociepki 2, 40-413 Katowice

Kod CPV

80320000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacji medycznej

 1. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY

Do obowiązków opiekuna praktyki zawodowej należeć będzie min.:

nadzór nad studentami odbywającymi praktykę zawodową,

- przekazywanie wiedzy i kształtowanie umiejętności ukierunkowanych na osiągnięcie oczekiwanych efektów kształcenia,

- monitorowanie (obserwacja w toku pracy) postępów studentów, uznawanie i walidowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w ramach praktyk zawodowych,

- poświadczenie i ocena nabytych zdolności zawodowych w Dzienniku kształcenia praktycznego oraz w karcie Sprawozdanie z praktyki zawodowej

- złożenie dokumentacji praktyki zawodowej: karty pracy, Sprawozdania z praktyki zawodowej, harmonogramu praktyki zawodowej, list obecności na praktyce zawodowej.

- zapoznanie się z treścią Regulaminu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla studentów kierunku pielęgniarstwo I stopnia WSPS.

 1. ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO

            W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może wymagać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Zamawiający nie jest zobowiązany do uzasadnienia swojej decyzji w przypadku odrzucenia oferty.

Wyniki oceny ofert będą dostępne w jego siedzibie. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający ma obowiązek udostępnić wnioskodawcy protokół  postępowania (z wykluczeniem załączników do protokołu).

            W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, najpóźniej w dniu podpisania umowy na realizację zamówienia przekażą oni Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

            Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy, musi być́ tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

            W umowie zostaną̨ określone strony i przedmiot zamówienia oraz termin realizacji umowy.  Umowa będzie zawierała określenie kosztów usługi wykonania analizy i sposobu zapłaty za realizację zamówienia.

 1. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia (umowy) – od dnia 03.04.2018r. do dnia 31.12.2018r.

Miejsce realizacji zamówienia: u Partnerów Projekt - Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej ul. Kościelna 13,  41-300 Dąbrowa Górnicza i Centrum Medyczne SANTE CLINIC Sp. z o.o. Sp. k. Al. Wolności 6, 41-219 Sosnowiec oraz w podmiocie leczniczym, z którym Uczelnia posiada podpisaną umowę o współpracy w zakresie realizacji praktyki zawodowej (opieka paliatywna).

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

 1. O udzielenie zamówienia ubiegać́ się̨ mogą̨ Wykonawcy, którzy:
  • Akceptują̨ treść́ zapytania bez zastrzeżeń́ oraz wypełnią i złożą w terminie ofertę̨ –Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;
  • Posiadają kwalifikacje wymagane do wykonania zamówienia.
  • Posiadają wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania zamówienia.
  • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
  • Gwarantują, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wszelkie wymagane kwalifikacje i doświadczenie wykonania zamówienia.
 2. Z możliwości realizacji zamówienia wykluczone są̨ podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
  • Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
  • Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 3. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie analizy złożonych dokumentów.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 1. WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

 1. Spełniają łącznie następujące warunki:

- posiadają tytuł magistra pielęgniarstwa lub tytuł magistra innego kierunku mającego zastosowanie w ochronie zdrowia,

- posiadają minimum dwuletni straż pracy w dziedzinie, na które składana jest oferta,

- posiadają prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

- mają możliwość sprawowania funkcji opiekuna praktyk w konkretnej placówce medycznej – dla zadania, na które składana jest oferta.

Mile widziane uprawnienia pedagogiczne (lub doświadczenie dydaktyczne).

 1. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW

Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą przedłożyć́ Wykonawcy:

 1. Wypełniony formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego;
 2. Wypełniony druk CV – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wraz z kserokopiami:
 • prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
 • dyplomu ukończenia studiów wyższych pielęgniarskich lub innych mających zastosowanie w ochronie zdrowia,
 • dodatkowo - specjalizacji i kursów kwalifikacyjnych, w zakresie zadania, na które składana jest oferta.
 1. Oświadczenie o braku powiazań́ osobowych i kapitałowych stanowiące załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;
 2. Zgoda podmiotu leczniczego na pełnienie funkcji opiekuna praktyki zawodowej stanowiące załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego;
 1. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

 

Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia jest złoty polski (PLN).

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

 1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie wsps.pl
 2. Wykonawca może złożyć́ tylko jedną ofertę na dane zamówienie.
 3. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być́ sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
 4. Oferta musi być́ sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Każdy dokument składający się̨ na ofertę musi być czytelny.
 6. Oferta musi być́ podpisana przez Wykonawcę̨.
 7. Dokumenty składające się̨ na ofertę mogą̨ być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność́ z oryginałem przez Wykonawcę̨.
 8. Oferta musi być sporządzona w jeżyku polskim.
 9. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty, zawierały informacje, stanowiące tajemnicę w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę. Nie mogą stanowić tajemnicy informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych w ofercie.
 10. Ofertę należy składać lub nadsyłać w formie pisemnej w zapieczętowanej kopercie – w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres:

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej

 1. Kościelna 6

41-303 Dąbrowa Górnicza

Z dopiskiem Oferta - Zapytanie ofertowe nr 03/2018/POWER 5.3

 

 1. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać́ dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.
 2. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać́ ofertę.
 1. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

 

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się̨ z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień́ dotyczących postepowania są̨: Anna Borecka.

 1. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
 2. Oferty należy składać siedzibie zamawiającego, lub przesłać́ listownie w terminie do dnia 15.03.2018 r. do godziny 16.00.
 3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania oferty ma data i godzina jej wpływu do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki pocztowej lub kurierskiej.
 1. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY

Kryteria oceny i ich znaczenie (100%=100pkt):

 1. a) Koszt realizacji usługi

            WAGA KRYTERIUM 80 % = 80 pkt

 1. Wiedza i doświadczenie wykonawcy

WAGA KRYTERIUM 20% = 20 punktów

 1. SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY

Metodologia liczenia punktów w kryterium cena:

NALEŻY PODAĆ́ CENĘ BRUTTO ZA 1 GODZINĘ DYDAKTYCZĄ OPIEKI NAD STUDENTAMI (USŁUGI).

Cena najniższa = max. ilość́ punktów w kryterium.

Punkty dla pozostałych ofert oblicza się̨ wg wzoru:

                        oferta z najniższą ceną

____________________             ×  80 pkt.

                        cena badanej oferty

Metodologia liczenia punktów w kryterium wiedza i doświadczenie zawodowe:

Suma punktów przyznanych przez Komisję Przetargową ofercie badanej

____________________________________________________            ×         20 pkt.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w kryterium

wiedza i doświadczenie zawodowe

Ocenie podlegać będzie:

 1. Doświadczenie zawodowe powyżej 5 lat w dziedzinie, na które składana jest oferta– wykonawca otrzyma 5 pkt.
 2. Ukończony kurs/-y kwalifikacyjny/-e w dziedzinie, na które składana jest oferta– wykonawca otrzyma 5 pkt.
 • Ukończona specjalizacja w dziedzinie, na które składana jest oferta– wykonawca otrzyma 10 pkt.

UWAGA!

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą kopii dokumentów potwierdzających posiadane specjalizacje lub kursy kwalifikacyjne w dziedzinie, na które składana jest oferta.

 1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
 1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.03.2018r. o godz. 12.00.
 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym i w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą według kryteriów podanych w punkcie 12 niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej oraz siedzibie zamawiającego w dniu 03.2018r.
 3. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
 4. W powiadomieniu wysłanym Wykonawcy, którego ofertę wybrano Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.
 1. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

            Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 1. FINANSOWANIE

            Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo drogą do zwiększenia liczby absolwentów”

Do zapytania ofertowego dołączono:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty.
 2. Załącznik nr 2 – Druk cv
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiazań́ osobowych i kapitałowych.
 4. Załącznik nr 4 - Zgoda podmiotu leczniczego na pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych
 5. Zapytanie ofertowe 03/2018/POWER 5.03 z dn. 1 marzec 2018
ROZSTRZYNIĘCIE OFERT - POBIERZ
 OPINIA STUDENTÓW WSPS